คณะกรรมการ

สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

วาระปี  2565 - 2567

ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

นายกสมาคม

นพ.วันชัย ศิริเสรีวรรณ

ที่ปรึกษา

ผศ.พ.ต.ต.นพ.ธงชัย สุนทราภา

อุปนายกสมาคม คนที่ 1 และฝ่ายบริหาร

นพ.วิรัตน์ คงเจริญสมบัติ

อุปนายกสมาคม คนที่ 2

นพ.สิริพงศ์ รัตนไชย

เลขาธิการ

รศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์

บริการวิชาการ

อ.นพ.ประกาศิต ชนะสิทธิ์

สื่อสารสัมพันธ์

นพ.วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร

เหรัญญิก

นพ.ยิ่งยง สุขเสถียร

กรรมการ

นท.ธนัตถ์ วัลลีนุกูล

กรรมการ

ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ

กรรมการ

ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา

กรรมการ

รศ.(พิเศษ) นพ.อนุวัตร พงษ์คุณากร

กรรมการ

รศ.นพ.จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์

กรรมการ

ผศ.นพ.ธำรง เลิศอุดมผลวณิช

กรรมการ

ผศ.นพ.พิชยา ธานินทร์ธราธาร

กรรมการ

พ.ต.ต.พญ.พิภัทรา สายโลหิต

กรรมการ