สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย

The Thai Orthopaedic Association (TOA)

สามารถดูบทความเกี่ยวกับ กระดูกหัก กระดูกพรุน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ข้อมูลสำหรับสมาชิก มีสมาชิกได้เรื่องบทความเรื่อง สามารถดูบทความเกี่ยวกับ กระดูกหัก กระดูกพรุน
ข้อมูลสำหรับสมาชิก
ภารกิจและวิสัยทัศน์/กระดูกหัก กระดูกพรุน
ภารกิจและวิสัยทัศน์

"ใส่ใจสุขภาพกระดูกเพื่อทุกการเคลื่อนไหวของชีวิต"

We CARE for bone health in every moment of your life

พล.ต.รศ.นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์นายกสมาคมออร์โธปิดิคส์
พล.ต.รศ.นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์
นายกสมาคมฯ

สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย

ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2519 มีชื่อว่า
“สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย” และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
“The Thai Orthopaedic Association” เลขอนุญาตที่ ต. 92/2519

คณะกรรมการบริหาร

อาจารย์ได้เขียนบทความ เกี่ยวกับ กระดูกหัก กระดูกพรุน
รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมออร์โธปิดิคส์
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ดูข้อมูลสมาคมฯ

มูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์

จากพันธกิจในการดำเนินงานของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เหล่ามวลสมาชิกของราชวิทยาลัยฯ และผู้มีจิตศรัทธาจึงมีดำริจัดตั้ง "มูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์" เพื่อช่วยให้การบริหารงานของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวดียิ่งขึ้น
นายแพทย์อารี ตนาวลี ประธานมูลนิธิสมาคมออร์โธปิดิคส์
ศ.นพ.อารี​ ตนาวลี

ประธานมูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ดูข้อมูลมูลนิธิ

สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวสารสมาคม / กิจกรรมสมาคม

ดูทั้งหมด

สาระน่ารู้สำหรับประชาชน