สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย

The Thai Orthopaedic Association (TOA)

บทความข้อมูล กระดูกหัก กระดูกพรุน ข้อมูลสำหรับประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
บทความเกี่ยวกับ กระดูกหัก กระดูกพรุน ข้อมูลสำหรับสมาชิกสมาคมออร์โธปิดิคส์
ข้อมูลสำหรับสมาชิก
ภารกิจและวิสัยทัศน์ สมาคมออร์โธปิดิคส์ ความรู้กระดูกหัก กระดูกพรุน
ภารกิจและวิสัยทัศน์

"ใส่ใจสุขภาพกระดูกเพื่อทุกการเคลื่อนไหวของชีวิต"

We CARE for bone health in every moment of your life

พล.ต.รศ.นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์นายกสมาคมออร์โธปิดิคส์ กระดูกพรุน กระดูกหัก
พล.ต.รศ.นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์
นายกสมาคมฯ

สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย

ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2519 มีชื่อว่า
“สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย” และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
“The Thai Orthopaedic Association” เลขอนุญาตที่ ต. 92/2519

คณะกรรมการบริหาร

อาจารย์ได้เขียนบทความ เกี่ยวกับ กระดูกหัก กระดูกพรุน
รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมออร์โธปิดิคส์ กระดูกพรุน กระดูกหัก
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กระดูกพรุน กระดูกหัก
ดูข้อมูลสมาคมฯ

มูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์

จากพันธกิจในการดำเนินงานของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เหล่ามวลสมาชิกของราชวิทยาลัยฯ และผู้มีจิตศรัทธาจึงมีดำริจัดตั้ง "มูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์" เพื่อช่วยให้การบริหารงานของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวดียิ่งขึ้น
นายแพทย์อารี ตนาวลี ประธานมูลนิธิสมาคมออร์โธปิดิคส์
ศ.นพ.อารี​ ตนาวลี

ประธานมูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ดูข้อมูลมูลนิธิ

สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวสารสมาคม / กิจกรรมสมาคม

ดูทั้งหมด