มูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ที่มา

จากพันธกิจในการดำเนินงานของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เหล่ามวลสมาชิกของราชวิทยาลัยฯ และผู้มีจิตศรัทธาจึงมีดำริจัดตั้งมูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เพื่อช่วยให้การบริหารงานของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวดียิ่งขึ้น

  • 23 พฤษภาคม 2546 - นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
  • 1 ตุลาคม 2546 - ได้รับใบจดทะเบียนเลขที่ กท 1297 เป็นมูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์
  • 16 เมษายน 2550 - ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน

การสอนของแพทย์ประจำบ้าน การวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดจนการสวัสดิการของมวลสมาชิกของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

การให้ความรู้ทางด้านออร์โธปิดิกส์และความรู้ทางการแพทย์สู่ประชาชน

ร่วมมือกับองค์การสาธารณกุศลอื่นๆ

เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ประธานมูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ประธานมูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์  ประธานมูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2546-2564

นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์

ประธานมูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2546-2564

ศ.นพ.อารี​ ตนาวลี

ประธานมูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ.2564-ปัจจุบัน
ดูรายนามคณะกรรมการมูลนิธิฯ