ประวัติความเป็นมาของสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (ส.อ.ธ.ท.)

โลโก้เริ่มต้น สมาคมออร์โธปิดิคส์ กระดูกหัก,กระดูกพรุน,สมาคมออร์โธปิดิคส์

ชมรมออร์โธปิดิคส์ กำเนิดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2509 เมื่อ ศ.นพ.เฟื่อง​ สัตย์สงวน, อ.นพ.ประเสริฐ นุตกุล มีแนวคิดร่วมกันในการริเริ่มการรวมตัวของกลุ่มหมอกระดูก(ชื่อในขณะนั้น)โดยได้รับการสนับสนุนจาก อ.นพ.คง สุวรรณรัต, อ.นพ.เฟื่อง สัตย์สงวน, อ.นพ.เล็ก ณ นคร และ อ.สมัค พุกกะณะเสน 

เมื่อชมรมฯ ได้ดำเนินการกิจกรรม สมาชิกและกิจกรรมต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้นมาก ทั้งด้านวิชาการ ธุรการ การเงิน กิจการต่างประเทศ คณะกรรมการบริหารของชมรมในขณะนั้นมี อ.นพ.คง สุวรรณรัต เป็นประธาน ได้พิจารณาถึงความจำเป็นและเหมาะสมต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน จึงเห็นสมควรให้ชมรมเปลี่ยนสภาพเป็นสมาคม

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2519 ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นสมาคมมีชื่อว่า “สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย” และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Thai Orthopaedic Association” เลขอนุญาตที่ ต. 92/2519 จากอธิบดีกรมการศาสนา

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2519 ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นสมาคมมีชื่อว่า

"สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย"

และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Thai Orthopaedic Association"

เลขอนุญาตที่ ต. 92/2519 จากอธิบดีกรมการศาสนา

TOA

อดีตนายก ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล

อดีตนายก วาระจากอดีต - 2563

ศ.คลินิก นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์

อดีตนายก 2563 - 2565