มูลนิธิแพทย์ออโธปิดิกส์

รายนามคณะกรรมการ

วาระปี 2564-2565

คณะที่ปรึกษา

นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล

ที่ปรึกษา

นายแพทย์วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ธวัช ประสาทฤทธา

ที่ปรึกษา

นายแพทย์สุกิจ แสงนิพันธุ์กูล

ที่ปรึกษา

นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

ที่ปรึกษา

นายแพทย์อารี ตนาวลี

ประธานมูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์

นายแพทย์ธไนนิธย์ โชตนภูติ

ประธานรับเลือก

นายแพทย์ธนา ธุระเจน

รองประธาน

นายแพทย์ชาลี สุเมธวานิชย์

รองประธาน

นายแพทย์อภิสิทธิ์ ปัทมารัตน์

กรรมการ

นายแพทย์ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์

กรรมการ

นายแพทย์ณัฐพร แสงเพชร

กรรมการ

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์

กรรมการ

แพทย์หญิงกฤติยา ศรีประเสริฐ

กรรมการ

นายแพทย์ศิวดล วงค์ศักดิ์

กรรมการและเหรัญญิก

นายแพทย์สีหธัช งามอุโฆษ

กรรมการและเลขานุการ

นายแพทย์ชวรินทร์ อมเรศ

กรรมการและรองเลขานุการ