สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย มีประวัติศาสตร์การก่อตั้งมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ชมรมแพทย์ออร์โธจัดตั้งเป็นสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2519 รวมเป็นระยะเวลากว่า 47 ปี ร่วม 5 ทศวรรษ ที่ผ่านมา พี่น้องชาวออร์โธปิดิกส์ของเรา ได้พัฒนาศักยภาพ ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้จากรุ่นสู่รุ่น ทำให้วงการออร์โธไทยมีความก้าวหน้าสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาคและนานาชาติ สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนการบริหารจัดการมาเป็นราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 โดยนำพันธกิจการดำเนินงานของสมาคมฯ มาดำเนินการอยู่ในพันธกิจของราชวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ ในปัจจุบันราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯ ได้ปรับยุทธศาสตร์การดำเนินงาน โดยมอบหมายพันธกิจในการดูแล การนำองค์ความรู้ที่ถูกต้องทางด้านออร์โธปิดิกส์ไปสู่ประชาชน โดยมอบหมายให้สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย รับหน้าที่ดูแลพันธกิจส่วนนี้ สมาคมฯ จึงกลับมาดำเนินการอีกครั้ง

      กระผม ศาสตราจารย์ นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช ในฐานะนายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย วาระปี 2565-2567 มีนโยบายมุ่งมั่นที่จะให้สมาคมฯ เป็นศูนย์รวมในการให้องค์ความรู้และเป็นแหล่งให้บริการความรู้ทางวิชาการแก่แพทย์ออร์โธปิดิกส์ และประชาชนอย่างถูกต้องและมีศักยภาพ ปี 2566 และ ปี 2567 นี้ สมาคมฯ มีโครงการที่จะนำความรู้ทางออร์โธปิดิกส์ออกสู่ชุมชนในภูมิภาค 3 จังหวัด ได้แก่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อดูแลและเชื่อมต่อเครือข่ายผู้ป่วยทางด้านออร์โธปิดิกส์ใน 11 กลุ่มโรคผู้ป่วย ซึ่งจะดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน ในครั้งนี้ 

ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช
นายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ผมได้รับความไว้วางใจในการดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยและทีมคณะกรรมการสมาคมฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพพี่น้องชาวออร์โธปิดิกส์ เพื่อนำมาให้เกิดซึ่งความเชื่อมต่อและผนึกกำลังในการดูแลประชาชนทั้งประเทศ และเราจะก้าวไปพร้อมๆกัน
เพื่อเป็นที่พึ่งและที่ศรัทธาของประชาชนระดับชาติและนานาชาติต่อไป