"ใส่ใจสุขภาพกระดูกเพื่อทุกการเคลื่อนไหวของชีวิต"

We CARE for bone health in every moment of your life

Vision : วิสัยทัศน์

  • ส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีสุขภาพทางกระดูกและข้อที่ดีอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้แพทย์ออร์โธปิดิกส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

Mission: พันธกิจ

  • เป็นองค์กรที่ยั่งยืนของประเทศไทย ในองค์ความรู้ ด้านการป้องกัน การดูแลรักษาโรคทางกระดูกและข้อของประชาชนไทย ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามจริยธรรม และความก้าวหน้าแห่งวิชาชีพของแพทย์ออร์โธปิดิกส์ไทย  

Operation : ภารกิจ

  • เป็นองค์กร ที่เชื่อมประสาน ระหว่างวิชาชีพแพทย์ออร์โธปิดิกส์กับองค์กรวิชาชีพอื่น และประชาชนทั่วไป

  • เผยแพร่ความรู้ทั่วไป เรื่องการป้องกัน การรักษาโรคทางกระดูกและข้อให้ประชาชน ผ่านสื่อต่างๆ

  • จัดตั้งกลุ่มประชากร ตามกลุ่มโรค หรืออาการผิดปกติทางออร์โธปิดิกส์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ

กิจกรรมที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

แผนงานประชาสัมพันธ์ของสมาคมสำหรับประชาชนผ่านสื่อสังคม ได้แก่