ร่วมลงทะเบียนเพื่อจัดทำสำมะโนประชากร​ ของราชวิทยาลัยออร์โธ

ราชวิทยาลัยฯมีความประสงค์จะจัดทำสำมะโนประชากรสำหรับสมาชิกในปัจจุบันให้มีความถูกต้องเที่ยงตรงมากขึ้น เนื่องจากไม่ได้ทำมาแล้วเป็นเวลานาน หลายท่านก็ได้ย้ายที่ทำงานหรือแม้กระทั่งย้ายภูมิลำเนา ดังนั้นผม ในฐานะนายทะเบียน จึงขอความร่วมมือสมาชิกแพทย์ออร์โธปิดิกส์ทุกท่านช่วยกรอก Google ฟอร์มเพื่อเป็นการทำสำมะโนประชากรในครั้งนี้ (ใช้เวลา 1-2 นาที) โดยมุ่งหวังว่าจะเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความถูกต้องสูงสุดและยังมีประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในแง่ความถูกต้อง เช่น การได้รับบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ ผมต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความร่วมมือของทุกท่านมา ณ ที่นี้

นายแพทย์ วิชาญ กาญจนถวัลย์
นายทะเบียน (2563- 2565)

 

VDO