เชิญชวนให้สมาชิก ติดตามข้อมูลสำหรับการเลือกตั้งผ่านช่องทางการสื่อสารของสมาคมฯ

เรียน    สมาชิกสมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทยทุกท่าน

ผมขอชี้แจ้งข้อมูลที่สำคัญบางประการดังนี้

ในปัจจุบันนี้สมาชิกของราชวิทยาลัยฯ จะเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยข้อบังคับอยู่แล้ว ร่วมกับ จุดมุ่งหมายในการดำเนินงานที่สอดคล้องกันของ 2 องค์กรดังกล่าว และ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสมาคมฯ ของกระทรวงมหาดไทย

การเลือกตั้งประธานรับเลือกของราชวิทยาลัยฯ ในปีนีจึงมีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งของตำแหน่งดังกล่าว ร่วมกับ ตำแหน่งของนายกสมาคมฯ ในคราวเดียวกัน โดยประธานรับเลือกจะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯร่วมด้วย

ขอเชิญชวนให้สมาชิกติดตามข้อมูลสำหรับการเลือกตั้งดังกล่าวผ่านช่องทางการสื่อสารของราชวิทยาลัยฯ และ สมาคมฯ ในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริรัตน์ รักพันธ์ (เลขานุการราชวิทยาลัยฯ) โทร. 02-716-5439

ขอแสดงความนับถือ

พล.ต.รศ.นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์
นายกสมาคมฯ

..........................................
ช่องทางติดตามข่าวสารสมาคมฯ
เว็บไซต์ของสมาคม http://toa.or.th/
เฟซบุ๊กของสมาคม https://www.facebook.com/thaiorthopaedic
ยูทูปของสมาคม https://youtube.com/channel/UC3BRonec3W787cS-TrltAVA
บัญชีไลน์ทางการของสมาคม IDLINE OA : @toathai

VDO