11 เครือข่ายผู้ป่วยออโธปิดิกส์ (TOA 11 Patient Support Groups)

ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช
นายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
นำทีมกรรมการเปิดตัว 11 เครือข่ายผู้ป่วย และเพทย์

นายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยนำทีมกรรมการ เปิดตัว 11 เครือข่ายผู้ป่วย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไขข้อ กระดูก เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อของประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้


ศาสตราจารย์ นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช นายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย นำทีมคณะหัวหน้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำโดย นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ผู้ก่อตั้งโครงการ “11 เครือข่ายผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์” และหัวหน้าแพทย์ผู้ดูแลแต่ละเครือข่าย เปิดตัวการจัดตั้ง “11 เครือข่ายผู้ป่วยออโธปิดิกส์” (TOA 11 Patient Support Groups) ความร่วมมือของแพทย์ออร์โธปิดิกส์เฉพาะด้านทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนสังคมผู้ป่วยโรคเดียวกัน และภาคการรักษาจะเป็นรวมตัวของกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออโธปิดิกส์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะโรค เพื่อทำให้เกิดการช่วยเหลือแนะนำ รวมถึงการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ และประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโรค ทำให้แพทย์สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องสัมมนา 4-6 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช นายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การก่อตั้งเครือข่ายครั้งนี้ ถือเป็นวาระสำคัญที่คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคออโธปิดิกส์จะได้ทำหน้าที่แทนประชาชน เป็นกระบอกเสียงภาคประชาชน ต่อภาครัฐ และเป็นอาสาสมัคร เพื่อให้ประชาชน ผู้ป่วยโรคกลุ่ม 11 โรคออร์โธปิดิกส์ ได้สามารถเข้าถึงบริการตามนโยบายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง”
นับเป็นครั้งแรกที่ ผู้ป่วย 11 โรคเกี่ยวกับกระดูกและไขข้อ จะได้เข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้ป่วยเฉพาะโรคได้อย่างตรงจุด ดังนี้


1. กลุ่มโรคข้อไหล่ในผู้สูงอายุ
- นายแพทย์ เอกวิทย์ เกยุราพันธ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- นายแพทย์ประกาศิต ชนะสิทธิ์ โรงพยาบาลนครธน


2. กลุ่มโรคเส้นเอ็นขาด และหมอนรองข้อเข่าแตกจากกีฬา
- นายแพทย์ เสริมศักดิ์ สุมานนท์ หน่วยกีฬาเวชศาสตร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- นายแพทย์วิรัตน์ คงเจริญสมบัติ สถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน


3. กลุ่มโรคข้อสะโพกเสื่อม
- นายแพทย์ยิ่งยง สุขเสถียร กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- นายแพทย์จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล


4. กลุ่มโรคข้อเข่าเสื่อม
- นายแพทย์ปียะ ปิ่นศรศักดิ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- นายแพทย์วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก


5. กลุ่มโรคกระดูกพรุน และกระดูกหักในผู้สูงอายุ
- นายแพทย์ ธงชัย สุนทราภา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- นายแพทย์สิริพงศ์ รัตนไชย โรงพยาบาลเมดพาร์ค


6. กลุ่มโรคปวดหลัง ขาชา
- นายแพทย์ วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- นายแพทย์ธำรง เลิศอุดมผลวณิช ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี


7. กลุ่มโรคมือขยัน : นิ้วล็อค มือชา
- นายแพทย์ สุนทร วงษ์ศิริ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- นายแพทย์ต่อพล วัฒนา ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล


8. กลุ่มโรคปวดส้นเท้า เอ็นร้อยหวาย
- นายแพทย์ ชำนาญนิติ์ รุ้งพราย กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
- นายแพทย์ธนัตถ์ วัลลีนุกุล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์


9. กลุ่มโรคเนื้องอกกระดูกและกล้ามเนื้อ
- นายแพทย์ปียะ เกียรติเสวี สถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
- นายแพทย์พิชยา ธานินทร์ธราธาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์


10. กลุ่มโรคปวดคอ ร้าวลงแขน
- นายแพทย์ ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นายแพทย์กฤษณ์ เจริญลาภ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


11. กลุ่มโรคเท้าปุก
- แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- แพทย์หญิงพิภัทรา สายโลหิต กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ
โปรดติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ทางช่องทาง Social Media ของสมาคมฯต่อไปในเร็วๆนี้


#สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย #ThaiOrthopaedic #TOA11PSGS #11เครือข่ายผู้ป่วยและแพทย์ออร์โธปิดิกส์

 

 

 

 

VDO