เลือกตั้งประธาน คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 2565-2567

 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 2565-2567

คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยปี 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทุกท่านเป็นที่เรียบร้อย และได้นำส่งเอกสารเลือกตั้ง พร้อมบัตรเลือกตั้งให้สมาชิกทุกท่านทางไปรษณีย์แล้ว ขอความกรุณาสมาชิกฯ ลงคะแนน และส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายังราชวิทยาลัยฯ โดยใช้ซองจดหมายที่เตรียมไว้ให้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยจะพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

  1. จดหมายเชิญสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้ง 2565.pdf
  2. คำชี้แจง บัตรเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้ง 2565.pdf
  3. รูปผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2565.pdf

 

ผู้สมัครประธานรับเลือก นายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2565-2567 (คลิกตามรายชื่อเพื่อดูวีดีโอ)

  1. หมายเลข 1 นพ.กีรติ เจริญชลวานิช

  2. หมายเลข 2 นพ.ชาลี สุเมธวานิชย์

     คลิกเพื่อดูวีดีโอ


  3. หมายเลข 3 นพ.ธนา ธุระเจน

    คลิกเพื่อดูวีดีโอ


 

VDO